teachercomputer
0

Õpetajate arvates on vaja seda

Küsisime, millist õpiveebi on vaja. Kohtusime 8 õpetajaga sisuliseks aruteluks, veebis vastas küsimustikule 240 õpetajat üle Eesti. Toon välja mõned huvitavad numbrid ja illustreerivamad tsitaadid õpetajatelt.

Visuaalsed materjalid õpetamisel

Tunnis näitab arvutist materjale, nagu videod, animatsioonid, pildid, enamik õpetajaid – 73% vastas pigem näitan või sageli näitan. Siiski küsimusele “Kas näitaksid rohkem, kui neid oleks” vastas pigem jah või kindlasti 83%. Siin on põhjendused – need, mida korduvalt nimetati.

Kaasaegne õpetaja. Ma õpetan 21. sajandil ja leian, et mida huvitavamaks tunni teen, seda rohkem õpilased sellest saavad. Täiesti loomulik on tänapäeval tehniliste vahendite kasutamine. Õpik-töövihik meetod on aegunud ja pole kõige parem. Näitlikustamine aitab materjali paremini omandada ja kinnistada.

Õpitulemus ja motivatsioon. Õpilastele jääb nähtu hästi meelde. Tuleb kasutada kõiki meeli ja nägemismeel on valdav. Nende põhjal on siis hea tekitada diskussioone, anda ülesandeid. Näitlikustamine ja põnevate materjalide kasutamine tõstab nende motivatsiooni ja nii on ka õpitulemus parem.

Digiseadmed ja õpikeskkonnad

Digiseadmeid tahaksid õpetajad rohkemgi kasutada. Praegu kasutatakse õpilastega tundides laptope, tahvelarvuteid ja nutitelefone:
– 22% jah sageli või pigem jah,
– 34% vahel,
– 44% harva või mitte.

Rohkem digiseadmeid kasutaks:
– 58% kindlasti või pigem jah,
– 29% võib-olla,
– 13% pigem mitte või kindlasti mitte.

Heade veebikeskkondade ja appide seas toovad õpetajad kokku üle 60 nimetuse, mille seas suhteliselt harva korduvad üksikud: Miksike, Koolielu ja YouTube. Võib järeldada, et ikka veel puuduvad õpikeskkonnad, mis oleksid õpetajate seas laialt levinud ja pidevas kasutuses.

Mida on vaja?

Pigem või väga sooviks veebipõhist tekstimaterjali 75%, teste ja õppemänge 86% ja videoid 95% õpetajatest.

See on lühendatud ja mugandatud versioon silmaring.ee veebis avaldatud artiklist.